May tatlong uri ng paraan sa pagsulat ng Filipino Talambuhay. (1) Talambuhay na Pang-iba – Ang Talambuhay na Pang-iba ay isang pagsasalaysay ng buhay ng isang tao na isinulat ng ibang tao. Ito ang pinaka-karaniwang na uri ng talambuhay. (2) Talambuhay na Pansarili – Ang pangalawang uri ng talambuhay ay ang Talambuhay na Pansarili. Sa talambuhay na ito, ang isinasalaysay na buhay ay ang buhay ng may-akda o awtor mismo. (3) Talambuhay Pangkayo -Ang huling uri ng talambuhay ay hindi ukol sa buhay ng isang tao. Imbis, ang Talambuhay Pangkayo ay tungkol sa buhay ng isang hayop na may importansya sa isang bansa, lalawigan, purok o grupo ng tao dahil sa isang espesyal na kapasidad nito.

Para sa karagdagan inpormasyon bumisita sa http://www.filipinotalambuhay.com/.

Advertisements